Regulaminwynajmu apartamentu

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą.
2. Firma MA-WO jest zarządzającym apartamentem i świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne min. 2 dni, a w okresie lipiec – sierpień min. 7 dni, Gościom/Klientom.
3. Firma MA-WO jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.
4. Firma MA-WO świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne oraz usługi sprzątania i całorocznej opieki nad apartamentem.
5. Użyte określenia:
GOŚĆ/KLIENT - osoba dokonująca rezerwacji i następnie klient firmy MA-WO;
WYNAJMUJĄCY - firma MA-WO świadcząca usługę wynajmu;
PRZEDSTAWICIEL FIRMY – osoba upoważniona do kontaktów z Klientem na miejscu w tym do przekazania i odbioru kluczy.


II. Rezerwacja

1. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej lub dokonać rezerwacji on-line. Rezerwacja wymaga bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości ceny wynajmu. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym wstępną rezerwacje w ciągu 7 dni od momentu złożenia rezerwacji.
2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy MA-WO. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi przedstawiciela firmy. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko opłata rezerwacyjna, pozostałą kwotę należności należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem na konto bankowe firmy MA-WO. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Klienta płatności za wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie bezgotówkowej w drodze uznania rachunku bankowego.
3. W każdej chwili Klient może przenieść bezpłatnie na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
4. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. Ewentualne zmiany powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo Wynajmującemu, który w miarę możliwości pomoże w dokonaniu zmian. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.
5. W przypadku nie przybycia Gościa w pierwszej dobie pobytu, umowa zostaje automatycznie rozwiązana, chyba że opóźnienie zostanie zgłoszone i potwierdzone przed planowanym przyjazdem.


III. Pobyt

1. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie, parking oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Cena podana w e-mailu potwierdzającym rezerwację jest ceną całkowitą wynajmu uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz sprzątanie końcowe, za wyjątkiem opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu.
2. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 15.00, a kończy się o godzinie 10.00. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z przedstawicielem firmy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z przedstawicielem firmy. Klient zobowiązuje się do zdania lokalu i zwrotu kluczy przedstawicielowi firmy do godziny określonej w niniejszym punkcie.
3. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przedstawiciela firmy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcie pokrywa Klient.
4. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona przez Wynajmującego przy cenniku usług.
5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy przez przedstawiciela firmy, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7. W apartamencie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (balkon) oraz wprowadzania i trzymania zwierząt.
8. Odbiór kluczy przez przedstawiciela firmy do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu, w ostatni dzień jego pobytu.
9. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150 złotych.


IV. Informacje końcowe

1. Rachunek bankowy Firmy MA-WO: mBank S.A. numer konta: 13 1140 2004 0000 3202 7596 9008.
2. Dane kontaktowe do Firmy MA-WO: Wojciech Penkala, e-mail: lp.ow-am@tnematrapa, telefon: +48 691 985 664


IV. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i umowy wynajmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.